Doe nu de gratis
WOZ Check 2021

  1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.
  1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.

Overeenkomst

Overeenkomst Eerlijke WOZ


1 – Onderwerp van de overeenkomst

Opdrachtgever wenst dat opdrachtnemer de WOZ-waarde(n) van de door opdrachtnemer aangegeven objecten voor het aangegeven jaar controleert en de bezwaar- en (eventueel) de beroepsprocedure in dit kader zal voeren. Hiertoe heeft opdrachtgever opdrachtnemer separaat gemachtigd.


2 – Vergoeding

Het door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedrag is gelijk aan de hoogte van de door de gemeente of een rechterlijke instantie toegekende vergoeding voor rechtskundige bijstand op basis van het Besluit Proceskosten Bestuursrecht. Aan opdrachtgever wordt slechts een bedrag in rekening gebracht, indien de gemeente de vergoeding voor rechtskundige bijstand (geheel of ten dele) aan opdrachtgever heeft overgemaakt in plaats van aan opdrachtnemer.


3 – Werkzaamheden

Opdrachtnemer zal namens opdrachtnemer de bezwaar- en (eventueel) de beroepsprocedure inzake de WOZ-waarde(n) van de aangegeven objecten voor het aangegeven jaar namens opdrachtgever voeren. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zijn aan te merken als een inspanningsverplichting. Zij zal betrachten het voor de opdrachtgever beste resultaat te behalen.


4 – Beëindiging van de procedure

Opdrachtgever staat vrij om op elk moment aan opdrachtnemer te verzoeken om een lopende bezwaar- of beroepsprocedure te beëindigen.


5 – Algemene voorwaarden

Op deze overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van toepassing. Een kopie van de Algemene voorwaarden zijn bij deze overeenkomst meegeleverd en is te allen tijde te downloaden op eerlijkewoz.nl.


6 – Rechtskeuze

Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.


7 – Akkoord

Door verstrekking van de opdracht verklaart opdrachtgever zich met de inhoud van deze overeenkomst en de Algemene voorwaarden volledig akkoord.


Huidige versie: januari 2020

Accepteer onze cookies voor een optimale klantervaring.

Instellingen