Aanmelden partner

Partner overeenkomst
(hierna: de Overeenkomst)

Dit is de Overeenkomst tussen jouw bedrijf (de Partner) en Eerlijke WOZ B.V. (EWOZ) voor de vergoeding die EWOZ betaalt voor leads, aangeleverd door de Partner. De Partner gaat deze Overeenkomst aan met: Eerlijke WOZ B.V., gevestigd te Waalstraat 118, 1079 EC Amsterdam, met KvK-nummer 67784968. De Partner gaat deze Overeenkomst met EWOZ aan door met deze overeenkomst in te stemmen. De Partner en EWOZ hierna tezamen: de Partijen

Overwegende dat;

 • EWOZ een professionele organisatie is op het gebied van taxaties en bezwaren inzake de Wet waardering onroerende zaken (hierna: WOZ);
 • De Partner een samenwerking aan wenst te gaan met EWOZ middels deze Overeenkomst.

Komen het volgende overeen:


1 – Definities

1.1 WOZ Check: de tool op de website van EWOZ (www.eerlijkewoz.nl) waarmee gebruikers de WOZ-waarde van hun woning kunnen controleren en zich kunnen aanmelden voor een bezwaar tegen de WOZ-waarde van hun woning.

1.2 Gebruiker: een gebruiker van de WOZ Check van EWOZ die op grond van UTM-tracking direct afkomstig is van (de website van) de Partner en als zodanig wordt geclassificeerd.

1.3 Klant: een Gebruiker die als gevolg van het gebruik van de WOZ Check een adres heeft geregistreerd voor het indienen van een bezwaar door EWOZ.

1.4 WOZ-Bezwaar Aanmelding: een aanmelding van een Klant voor een bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde van een adres van een Klant gevoerd door EWOZ BV.

1.5 Vertrouwelijke Informatie: alle informatie die direct of indirect is verstrekt en/of ter beschikking is gesteld aan de Partner door EWOZ (en vice versa) in het contact tussen Partijen voorafgaand aan de Overeenkomst, gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen dat deze als vertrouwelijk moet worden behandeld.


2 – Onderwerp van de Overeenkomst

2.1 WOZ Check – EWOZ biedt een geautomatiseerde SaaS-oplossing voor woningeigenaren: de WOZ Check. Het contact met de Gebruiker loopt rechtstreeks via EWOZ. EWOZ voert namens de Klanten bij WOZ-Bezwaar Aanmelding een bezwaarprocedure tegen de WOZ-waarde van woningen van de Klanten.

2.2 Markttaxatie leads – EWOZ kan (op basis van de gegevens die de Gebruiker aan EWOZ verstrekt) een Gebruiker de vraag stellen of de Partner de Gebruiker mag benaderen, om een markttaxatie van het huis van de Gebruiker uit te voeren.


3 – Looptijd

3.1 Partijen gaan deze samenwerking aan voor onbepaalde tijd (hierna: de Looptijd). De Looptijd vangt aan op het moment dat de Partner de Overeenkomst heeft geaccepteerd.

3.2. EWOZ behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst gedurende de Looptijd te beëindigen zonder opgaaf van redenen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Een dergelijke beëindiging zal schriftelijk aan de Partner worden medegedeeld. De Partner kan de Overeenkomst op elk moment schriftelijk opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

3.3. In geval de Overeenkomst wordt beëindigd gedurende de Looptijd, wordt de Leadvergoeding (zoals gedefinieerd in artikel 4) berekend over het aantal WOZ-Bezwaar Aanmeldingen die hebben plaatsgevonden in het deel van de Looptijd dat is uitgediend en die direct van of via de Partner afkomstig zijn.


4 – Leadvergoeding

4.1 EWOZ betaalt aan de Partner gedurende de Looptijd van de Overeenkomst een vergoeding ter hoogte van € 20, exclusief btw per WOZ-Bezwaar Aanmelding die direct van of via de Partner afkomstig zijn (de Leadvergoeding).

4.2 EWOZ stelt elk jaar door middel van UTM-tracking vast het aantal WOZ-Bezwaar Aanmeldingen die afkomstig zijn van de Partner (WOZ Bezwaar Cases). EWOZ doet dit uiterlijk eind oktober. Als EWOZ een zwaarwegend belang heeft om de vaststelling van het aantal WOZ Bezwaar Cases in een jaar na oktober te doen, zal EWOZ dit aan de Partner mededelen.

4.3 Een WOZ-Bezwaar Aanmelding zoals genoemd in onderdeel 4.2 geldt alleen als zodanig als voldaan wordt aan de volgende UTM-tracking eisen (accolades en dikgedrukte dient vervangen te worden door de juiste waarde van het hostdomein van de Partner):

 • utm_medium=referral
  utm_source={hostdomein}
  utm_campaign=always%20on
  utm_content=partner%20from
  utm_term={hostdomein zonder domeinextensie}

4.4 Van de UTM-tracking eisen zoals genoemd in onderdeel 4.3 kan worden afgeweken, mits dat vooraf schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

4.5 De Leadvergoeding wordt opeisbaar vanaf het moment dat EWOZ de hoogte van de Leadvergoeding heeft vastgesteld. EWOZ zal dit uiterlijk eind november aan de Partner kenbaar maken.

4.6 EWOZ zal vervolgens voor de Partner een creditfactuur opstellen. Het bedrag op de factuur zal bedragen: € 20 exclusief btw (maal) het aantal WOZ Bezwaar Cases conform de vaststelling uit artikel 4.2 van deze overeenkomst. De Leadvergoeding wordt dan binnen 30 kalenderdagen na datum van de factuur door EWOZ overgemaakt op een door de Partner aangewezen bankrekening.


5 – Deelbaarheid

5.1 Indien een (deel van een) artikel uit de Overeenkomst nietig is of door rechterlijke tussenkomst vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de rest van (het artikel van) de Overeenkomst aan. Partijen zullen zich in dit geval inspannen een nieuw artikel op te stellen dat zo dicht mogelijk het nietige, dan wel vernietigde artikel benadert, binnen de strekking van de Overeenkomst. Dit nieuwe artikel treedt in de plaats van het nietige of vernietigde artikel.


6 – Geheimhouding

6.1 Het is de Partner verboden zonder voorafgaande, schriftelijke, bevoegd gegeven en expliciete toestemming van EWOZ aan derden informatie te verschaffen over de Vertrouwelijke Informatie.

6.2 De Partner verplicht de door hem bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden en/of hulppersonen de in dit artikel 6 opgelegde geheimhoudingsverplichting na te leven en is verantwoordelijk voor de controle en naleving hiervan.


7 – Aansprakelijkheid

7.1 EWOZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan bij de uitvoering van de Overeenkomst behoudens schade ten gevolge van opzet of bewuste roekeloosheid harerzijds die de waarde van de Overeenkomst overstijgt.


8 – Gegevensverwerking

8.1 Indien er voor de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt, dan zal EWOZ alle daarop van toepassing zijnde regelgeving in acht nemen. EWOZ verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers en Klanten zoals uiteengezet in de privacy policy zoals te vinden op de website van EWOZ.


9 – Wijziging

9.1 Afwijkende (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk door EWOZ van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen door Partijen.

9.2 Deze Overeenkomst kan alleen aangepast worden met schriftelijke instemming van beide Partijen.


10 – Overleving

10.1 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, blijven onverminderd van kracht na beëindiging of opzegging van de Overeenkomst.

10.2 Het niet afdwingen van (een deel van) de bepalingen in de Overeenkomst heeft geen rechtsverwerking tot gevolg.


11 – Rechtskeuze

11.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2 Ieder geschil tussen Partijen ter zake van de Overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

Accepteer onze cookies voor een optimale klantervaring.

Instellingen