Alles over WOZ
PartnersInfo voor gemeentenVragenOver onsContact
Doe de gratis WOZ CheckLogin
Menu
windmolen.jpg

Algemene voorwaarden Eerlijke WOZ B.V.

In deze algemene voorwaarden noemen wij “u” altijd “opdrachtgever” en “Eerlijke WOZ B.V.” altijd “Eerlijke WOZ”.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers, behoudens indien en voor zover Eerlijke WOZ met een opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.

1.2 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

1.3 Deze overeenkomst is ook van toepassing voor alle handelsnamen welke in de Kamer van Koophandel zijn toegevoegd aan Eerlijke WOZ

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

2.1 Eerlijke WOZ tracht een (pro-forma) bezwaarschrift en/of beroepschrift te allen tijde tijdig in te dienen. Eerlijke WOZ is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een (pro-forma) bezwaarschrift en/of beroepschrift.

2.2 De opdrachtgever vrijwaart Eerlijke WOZ tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade als bedoeld in het eerste lid.

2.3 Eerlijke WOZ is niet aan aansprakelijk voor het niet of niet tijdig indienen van een (pro-forma) bezwaarschrift en/of beroepschrift als gevolg van fouten door postinstanties.

2.4 Eerlijke WOZ is niet aansprakelijk indien een (pro-forma) bezwaarschrift en/of beroepschrift niet ontvankelijk wordt verklaard op grond van de omstandigheid dat opdrachtgever geen belanghebbende bij de woning is.

Artikel 3 – Machtiging

Eerlijke WOZ is overeenkomstig de machtiging gemachtigd namens de opdrachtgever bezwaar in te dienen en / of beroep aan te tekenen tegen de OZB-aanslag en / of de WOZ-beschikking van de opdrachtgever en de opdrachtgever ter zake van de WOZ bezwaar- en / of beroepsprocedure middels volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 4 – Opdrachten

4.1 Eerlijke WOZ is te allen tijde bevoegd om een opdracht te weigeren of tussentijds terug te geven aan haar opdrachtgever/cliënt.

4.2 Een opdracht wordt eerst geacht door Eerlijke WOZ te zijn aanvaard na schriftelijke bevestiging, dan wel, bij ontbreken daarvan, nadat Eerlijke WOZ met de opgedragen werkzaamheden een feitelijke aanvang is gemaakt.

4.3 Eerlijke WOZ is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer verlangd kan worden. Eerlijke WOZ op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade of kosten ontstaan door de ontbinding.

Artikel 5 – Gegevensverstrekking

5.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle benodigdheden, waarvan Eerlijke WOZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Eerlijke WOZ worden verstrekt. Indien de benodigdheden voor de uitvoering van de overeenkomst niet tijdig aan Eerlijke WOZ zijn verstrekt, heeft Eerlijke WOZ het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

5.2 Eerlijke WOZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Eerlijke WOZ is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Eerlijke WOZ kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 6 – Vergoeding

6.1 Opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten zoals vermeld in de artikelen 7:15 Awb en 8:75 Awb, dat door een overheidsorgaan ten onrechte is overgemaakt op zijn/haar bankrekening, in het kader van door Eerlijke WOZ in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, binnen 14 dagen na ontvangst te storten op een door Eerlijke WOZ aangewezen bankrekening.

6.2 Indien het bestuursorgaan niet binnen de wettelijke termijn een beslissing neemt op het door Eerlijke WOZ ingediende verzoek of bezwaarschrift, kan Eerlijke WOZ namens opdrachtgever het bestuursorgaan in gebreke stellen en een dwangsom verbeuren op basis van artikel 4:17 Awb. Deze dwangsom komt in zijn geheel toe aan Eerlijke WOZ.

6.3 Opdrachtgever verplicht zich om het bedrag voor de vergoeding van de proceskosten dat door een bestuursorgaan is overgemaakt, evenals bedragen uit hoofde van een dwangsom op grond van een actie van Eerlijke WOZ op zijn/haar bankrekening in het kader van door Eerlijke WOZ in opdracht van opdrachtgever verrichte werkzaamheden binnen 14 dagen na ontvangst te storten op een door Eerlijke WOZ aangewezen bankrekening.

6.4 Indien geen betaling volgt, zal opdrachtgever een herinnering ontvangen. Volgt geen betaling zal opdrachtgever een aanmaning ontvangen. Indien aan de herinnering en aanmaning geen gehoor wordt gegeven, zal Eerlijke WOZ een invorderingsbureau inschakelen ter invordering van de factuur. De opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd alsmede de (al dan niet gerechtelijke) kosten die Eerlijke WOZ redelijkerwijze dient te maken teneinde dit bedrag te verkrijgen. Voor de buitengerechtelijke kosten wordt verwezen naar de Wet incassokosten (WIK).

6.5 Eerlijke WOZ is te allen tijde gerechtigd om (gerechtelijke) procedures op te starten ten behoeve van het verkrijgen van een proceskostenvergoeding uit hoofde van de uit te voeren opdracht. Opdrachtgever verplicht zich ertoe hieraan medewerking te verlenen.

Artikel 7 – Geheimhouding

7.1 Eerlijke WOZ is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die aan Eerlijke WOZ gedurende de werkzaamheden ter uitvoering van de opdracht als vertrouwelijk is toevertrouwd of ter kennis is gekomen of waarvan Eerlijke WOZ het vertrouwelijk karakter redelijkerwijs behoort te begrijpen.

7.2 Eerlijke WOZ behoudt het recht voor de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

8.1 Verstrekte opdrachten worden door Eerlijke WOZ uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de opdrachtgever verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de opdrachtgever vrijwaart Eerlijke WOZ tegen aanspraken van derden dienaangaande.

8.2 Eerlijke WOZ behoudt alle rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eerlijke WOZ, niet gerechtigd tot het vermenigvuldigen, openbaar maken of ter kennis brengen van rapporten, presentaties, adviezen, materialen, teksten enz. welke opdrachtgever als gevolg van de opdracht van de vennootschap heeft ontvangen. Opdrachtgever vrijwaart Eerlijke WOZ van alle aanspraken van derden indien opdrachtgever dit verbod overtreedt.

Artikel 9 – Rechtskeuze

Op de rechtsverhouding tussen de Eerlijke WOZ en opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.

Over onsGemeentenNieuwsJaarlijkse WOZ OnderzoekVeelgestelde vragen