Alles over WOZ
PartnersInfo voor gemeentenVragenOver onsContact
Doe de gratis WOZ CheckLogin
Menu
windmolen.jpg

Privacyverklaring Eerlijke WOZ B.V.

Privacyverklaring Eerlijke WOZ B.V.

Eerlijke WOZ B.V. is een bedrijf gespecialiseerd in het verstrekken van juridische dienstverlening op het gebied van de Wet waardering onroerende zaken (“Wet WOZ”).

Met privacy-gerelateerde vragen kunt u terecht bij D.M. Ward of H. van Waveren via info@eerlijkewoz.nl. De verwerkingsverantwoordelijke is Eerlijke WOZ B.V.

1 – Algemeen

Eerlijke WOZ moet zich zoals elk bedrijf aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) houden. Dit komt omdat wij via onze website en apps persoonsgegevens verwerken. Artikel 4 van de AVG verstaat onder persoonsgegevens: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. De AVG verstaat onder “verwerken” het volgende: “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”

2 – Bron

De belangrijkste manier waarop we persoonsgegevens verkrijgen is door deze bij u op te vragen. U heeft daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Omdat elk van deze gegevens noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze dienstverlening, waaronder een goede gebruikservaring op onze website of app (zie ook verder onder “Cookies”), is het noodzakelijk om deze gegevens aan ons te verstrekken voordat u van onze diensten gebruik kunt maken.

Het is ook mogelijk dat u persoonsgegevens van andere personen aan ons verstrekt. We willen u er graag op wijze dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om na te gaan of deze persoon akkoord is met het verstrekken van persoonsgegevens.

Voor zover dit is toegestaan bij de wet is het mogelijk dat wij (aanvullende) persoonsgegevens ontvangen van externe organisaties, voor zover deze gegevens te herleiden zijn tot u als individu. Wij ontvangen bijvoorbeeld gegevens van Google. Wij gebruiken deze gegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van uw gegevens, om bepaalde diensten aan te passen aan uw locatie, en om fraude of misbruik tegen te gaan. Ook kunnen wij gegevens ontvangen uit externe databases zoals het Kadaster en woningsites. Die gegevens gebruiken wij bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in het type woning en het aantal vierkante meters van een woning. Deze gegevens kunnen wij vervolgens laten valideren door u als u bij ons een account aanmaakt. 

3 – Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze?

Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden wij de gegevens verzamelen en op basis van welke grondslag wij de gegevens verzamelen. Wij zorgen ervoor dat de verwerking van uw persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hieronder staan beschreven. Als u daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, kunnen wij de objectgegevens van uw woning doorleveren aan derde partijen.

Categorie 1: contactgegevens

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Aanhef;
 • Voor- en/of achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Adres.

Doel van de verwerking:

 • Om contact met u op te nemen;
 • Om u onze diensten, producten en informatie aan te bieden;
 • Om u gebruikersinformatie, push- en serviceberichten te sturen;
 • Voor het opstellen van de overeenkomst voor het gebruik van onze diensten en de machtiging zodat het duidelijk is dat wij u mogen vertegenwoordigen.
 • Om uw belang zo goed mogelijk te kunnen dienen ten overstaan van gemeenten, belastingsamenwerkingen en de rechtspraak, waaronder het delen van deze informatie in het kader van de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de WOZ-waarde met gemeenten, belastingsamenwerkingen en de rechtspraak;
 • Om te delen met onze partners (waaronder Maatschap WOZ-Juristen, WOZ-Consultants B.V. en Previcus B.V.) die voor u een of meerdere van bovenstaande acties ondernemen. Met deze partners hebben wij elk een verwerkersovereenkomst conform de AVG gesloten, ter bescherming van uw gegevens.

Grondslag van de verwerking:

 • Noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Een wettelijke plicht;
 • Uw toestemming.

Categorie 2: objectgegevens

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Adres van het WOZ-object;
 • Locatiegegevens 
 • Objectkenmerken van het WOZ-object zoals oppervlakte, of de leeftijd van de keuken of badkamer en perceelgrootte; 
 • WOZ-waarde;
 • Eigendomsverhouding tot het WOZ-object.

Doel van de verwerking:

 • Om uw belang zo goed mogelijk te kunnen dienen ten overstaan van gemeenten, belastingsamenwerkingen en de rechtspraak, waaronder het delen van deze informatie in het kader van de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de WOZ-waarde met gemeenten, belastingsamenwerkingen en de rechtspraak;
 • Voor het opstellen van de overeenkomst voor het gebruik van onze diensten en de machtiging zodat het duidelijk is dat wij u mogen vertegenwoordigen;
 • Om te delen met onze partners (waaronder Maatschap WOZ-Juristen, WOZ-Consultants B.V. en Previcus B.V.) die voor u een of meerdere van bovenstaande acties ondernemen. Met deze partners hebben wij elk een verwerkersovereenkomst conform de AVG gesloten, ter bescherming van uw gegevens.
 • Om (geaggregeerde) persoonsgegevens aan te kunnen bieden aan geïnteresseerde marktpartijen (alleen op basis van uw toestemming).

Grondslag van de verwerking:

 • Noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Een gerechtvaardigd belang, namelijk een waarde-inschatting van uw WOZ-object maken;
 • Een wettelijke plicht;
 • Uw toestemming.

Categorie 3: inhoudelijke gegevens

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Correspondentie via het contactformulier of e-mail; 
 • IP-adres;
 • Locatiegegevens
 • Eigenschappen en (technische) gegevens van het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en-taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres.

Doel van de verwerking:

 • Zodat u ons informatie kan geven en wij informatie kunnen uitwisselen;
 • Om onze diensten en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen, fouten op te lossen en te optimaliseren;
 • Om u via onze klantenservice ondersteuning te kunnen bieden, zowel telefonisch als via onze digitale portal(s);
 • Voor interne analyse- en rapportagedoeleinden, en verslaglegging richting onze partners.
 • Om te delen met onze partners (waaronder Maatschap WOZ-Juristen, WOZ-Consultants B.V. en Previcus B.V.) die voor u een of meerdere van bovenstaande acties ondernemen. Met deze partners hebben wij elk een verwerkersovereenkomst conform de AVG gesloten, ter bescherming van uw gegevens.

Grondslag van de verwerking:

 • Noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst;
 • Uw toestemming;
 • Legitieme belangen, namelijk het verbeteren van onze dienstverlening.

Categorie 4: marketing- en promotiegegevens

Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • Voor- en/of achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;

Doel van de verwerking:

 • Om u (elektronische) commerciële boodschappen toe te sturen van Eerlijke WOZ of van derden (direct marketing).

Grondslag van de verwerking:

 • Uw toestemming;
 • Legitieme belangen, namelijk direct marketing.

4 – Delen van gegevens

Voor het verwerken van uw gegevens maken wij gebruik van derde partijen. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Het kan zijn dat een verwerker zich bevindt buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, kunnen wij met deze partijen (aanvullende) afspraken maken. Met deze verwerkers sluiten wij dan een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af.  

Wij kunnen uw gegevens eveneens delen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerking, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen, of enig deel daarvan (waaronder begrepen een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure). In dergelijke gevallen hebben wij een legitiem bedrijfsbelang om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Tot slot kunnen we uw gegevens bekendmaken in antwoord op rechtmatige verzoeken van publieke instanties, waaronder wetshandhavende instanties, overheidsdiensten of de rechterlijke macht.

5 – Links

Op onze website en in onze kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

6 – Cookies

Op onze digitale diensten maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: cookies). Met uw toestemming kunnen we de gegevens die door deze cookies worden verzameld ook delen met derden. Indien u meer informatie wenst te hebben over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe u hierop controle kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.

7 – Bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Er is geen vaste bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven. Als u besluit uw account te verwijderen, en wij geen wettelijke plicht hebben om uw gegevens te bewaren, dan zullen wij uw gegevens niet langer dan 2 jaar bewaren. 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval zolang u gebruik maakt van onze diensten. Voorts bewaren wij uw gegevens zo lang als de heersende wet- en regelgeving voorschrijft. Zo zijn wij verplicht onze administratie minimaal 7 jaren te bewaren op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.

8 – Beveiliging

We doen ons uiterste best om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Wij doen dit (onder andere) door middel van de volgende maatregelen: 

 • SSL-beveiliging op elk met het internet verbonden apparaat
 • Encryptie van alle digitale bestanden
 • Toegang tot gevoelige gegevens enkel gebaseerd op rol binnen de organisatie

Als we verwerkers inschakelen, verplichten we deze ook volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met uw gegevens om te gaan.

9 – Rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van, en bezwaar te maken tegen, de verwerking. Ook behoudt u het recht om uw toestemming in te trekken. Bovendien heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens). We proberen ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat u uw gegevens eenvoudig kunt inzien en corrigeren, of bijvoorbeeld doordat in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven dat u geen toekomstige berichten meer wil ontvangen. U kunt ons ook te allen tijde een verzoek sturen om uw rechten uit te oefenen door ons te contacteren via info@eerlijkewoz.nl. Gelieve in uw verzoek zoveel mogelijk aan te geven om welke gegevens uw verzoek ziet, welk recht u wilt uitoefenen en bewijs dat het ook uw gegevens betreffen. Wij proberen binnen enkele werkdagen op uw verzoek te reageren.  

10 – Wijzigen

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van Eerlijke WOZ. Wij kunnen wijzigingen aan deze privacyverklaring doorvoeren die invloed hebben op uw privacy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de website en de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Huidige versie: januari 2023

Over onsGemeentenNieuwsJaarlijkse WOZ OnderzoekVeelgestelde vragen
AVG & privacy beleidAlgemene voorwaardenCookie policyCookie instellingen