Doe nu de gratis
WOZ Check

 1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.
 1. Controleer uw straatnaam, huisnummer, plaatsnaam en postcode als uw adres er niet tussen staat.

Privacy

Privacyverklaring Eerlijke WOZ B.V.

Eerlijke WOZ B.V. is een bedrijf gespecialiseerd in het verstrekken van juridische dienstverlening op het gebied van de Wet waardering onroerende zaken (“Wet WOZ”).

Met privacy gerelateerde vragen kunt u terecht bij D.M. Ward of H. van Waveren via info@eerlijkewoz.nl. De verwerkingsverantwoordelijke is Eerlijke WOZ B.V.


1 – Algemeen

Eerlijke WOZ moet zich zoals elk bedrijf aan de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) houden. Dit komt omdat wij via onze website en apps privacygevoelige gegevens (hierna: gegevens) verwerken. Artikel 4 van de AVG verstaat onder gegevens: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”. De AVG verstaat onder “verwerken” het volgende: “een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens”


2 – Soorten gegevens

Wij hebben er bewust voor gekozen om zo min mogelijk gegevens op te vragen. Wij vragen daarom enkel gegevens op die wij echt nodig hebben om onze dienstverlening aan te bieden:

 • Naam;
 • Adres van het WOZ-object (al dan niet uw huidige woonadres);
 • Objectkenmerken van het opgegeven WOZ-object, zoals de oppervlakte en de perceelgrootte;
 • WOZ-waarde;
 • Eigendomsverhouding tot het WOZ-object;
 • Geslacht;
 • Contactgegevens zoals een telefoonnummer en e-mailadres;
 • Locatiegegevens
 • Eigenschappen en (technische) gegevens van het apparaattype en -eigenschappen, browsertype en-taal, datum en tijd van de interactie en IP-adres;

3 – Bron

De belangrijkste manier waarop we gegevens verkrijgen is door deze bij u op te vragen. U heeft daarbij zelf de keuze of u deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Omdat elk van deze gegevens noodzakelijk is voor een goede uitvoering van onze dienstverlening, waaronder een goede gebruikservaring op onze website of app (zie ook verder onder “Cookies”), is het verplicht om deze gegevens aan ons te verstrekken voordat u van onze diensten gebruik kunt maken.

Wij kunnen ook van derden (bijvoorbeeld Google) informatie ontvangen. Wij gebruiken deze informatie om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op de verwerking van uw gegevens, om bepaalde diensten aan te passen aan uw locatie, en om fraude of misbruik tegen te gaan.


4 – Doeleinden voor de verwerking

We gebruiken uw gegevens enkel voor de volgende doeleinden:

 • Om u onze diensten, producten en informatie aan te bieden;
 • Om uw belang zo goed mogelijk te kunnen dienen ten overstaan van gemeenten, belastingsamenwerkingen en de rechtspraak, waaronder het delen van deze informatie in het kader van de bezwaar- en beroepsprocedure tegen de WOZ-waarde met gemeenten, belastingsamenwerkingen en de rechtspraak;
 • Zodat u ons informatie kan geven en kan uitwisselen;
 • Om u gebruikersinformatie, push- en serviceberichten te sturen;
 • Om onze diensten en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen, fouten op te lossen en te optimaliseren;
 • Voor het opstellen van de overeenkomst voor het gebruik van onze diensten en de machtiging zodat het duidelijk is dat wij u mogen vertegenwoordigen;
 • Voor het samenstellen van statistieken om onze diensten en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren;
 • Om door middel van het vastleggen van uw surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen zodat we u gerichte content en advertenties kunnen tonen welke beter aansluiten bij uw interesses;
 • Om u (elektronische) commerciële boodschappen toe te sturen van Eerlijke WOZ of van derden (direct marketing);
 • Om u via onze klantenservice ondersteuning te kunnen bieden, zowel telefonisch als via onze digitale portal(s);
 • Zodat u gemakkelijk content kunt delen op sociale netwerken;
 • Voor interne analyse- en rapportagedoeleinden, en verslaglegging richting onze partners, en;
 • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.


5 – Delen van gegevens

Voor het verwerken van uw gegevens maken wij gebruik van derde partijen. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met uw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Het kan zijn dat een verwerker zich bevindt buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, kunnen wij met deze partijen (aanvullende) afspraken maken. Met deze verwerkers sluiten wij dan een goedgekeurd modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd). In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacyschild.

Sommige van onze applicaties bieden de mogelijkheid om bepaalde content op sociale media te delen. U krijgt dan de vraag om in te loggen met uw inloggegevens voor dat sociale media platform. In dat geval wordt er een link naar de website geplaatst die u wilt delen op de respectievelijke website of het respectievelijke platform voor sociale media. De dienst die wij gebruiken om het delen van content op sociale netwerken mogelijk te maken, kan bepaalde informatie verzamelen, zoals uw IP-adres, geolocatiegegevens verkregen uit uw IP-adres, de URL die naar de website leidt en de datum en het tijdstip waarop u onze website of app hebt bezocht en gebruikt.

Wij kunnen uw gegevens eveneens delen in geval van een reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerking, overdracht of andere vervreemding van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen, of enig deel daarvan (waaronder begrepen een faillissementsprocedure of een soortgelijke procedure).

Tot slot kunnen we uw gegevens bekendmaken in antwoord op rechtmatige verzoeken van publieke instanties, waaronder wetshandhavende instanties, overheidsdiensten of de rechterlijke macht.


6 – Cookies

Op onze digitale diensten maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: cookies). met uw toestemming kunnen we de gegevens die door deze cookies worden verzameld ook delen met derden. Indien u meer informatie wenst te hebben over wat cookies zijn, welke specifieke soorten cookies we waarom gebruiken en hoe u hierop controle kunt uitoefenen, verwijzen wij u naar onze Cookie Policy.


7 – Bewaren

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Hoe lang dat is, is afhankelijk van het doel waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Er is geen vaste bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval zolang u gebruik maakt van onze diensten. Voorts bewaren wij uw gegevens zo lang als de heersende wet- en regelgeving voorschrijft. Zo zijn wij verplicht onze administratie minimaal 7 jaren te bewaren op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen.


8 – Beveiliging

We doen ons uiterste best om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we verwerkers inschakelen, verplichten we deze ook volgens onze instructies en onze (beveiligings)standaarden met uw gegevens om te gaan.


9 – Rechten

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Daarnaast heeft u het recht op beperking van, en bezwaar te maken tegen, de verwerking. We proberen ervoor te zorgen dat u deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat u uw gegevens eenvoudig kunt inzien en corrigeren, of bijvoorbeeld doordat in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven dat u geen toekomstige berichten meer wil ontvangen. U kunt ons ook te allen tijde een verzoek sturen om uw rechten uit te oefenen door ons te contacteren via info@eerlijkewoz.nl. Gelieve in uw verzoek zoveel mogelijk aan te geven om welke gegevens uw verzoek ziet, welk recht u wilt uitoefenen en bewijs dat het ook uw gegevens betreffen. Wij proberen binnen enkele werkdagen op uw verzoek te reageren.


10 – Wijzigen

Wij kunnen deze privacyverklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. De meest actuele privacyverklaring is altijd te vinden op de website van Eerlijke WOZ.


Huidige versie: januari 2020

Accepteer onze cookies voor een optimale klantervaring.

Instellingen